Bygglov

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Kolla med byggnadsnämnden
Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du ska bygga kräver bygglov. Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver bygglov, bör du kontakta byggnadsnämnden. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Nybyggnad och tillbyggnad kräver oftast bygglov
Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov. En tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter får uppföras utan bygglov på ett en- eller tvåbostadshus, men du måste göra en anmälan och invänta startbesked från byggnadsnämnden innan den byggs.

Yttre eller inre ändringar av en byggnad
Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att;
– byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg.
– byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä.
– byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.
Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Källa: Boverket


Senaste nytt